Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu (informacja zaktualizowana w dniu 04.02.2021 r.)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://soswjaroslaw.i-sisco.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2021 r.

W dniu 01.09.2020 roku dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony  internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu http://sosw.jaroslaw.samorzady.pl/ – spełnia wymagania w 93,80 % i na tej podstawie sporządzono Deklarację Dostępności.

Podobnie wg innego dostępnego narzędzia do oceny strony internetowej https://achecker.ca/checker/index.php  wynika, że strona Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu – www.sosw,jaroslaw.pl – wg wymagań WCAG 2.0. LEVEL A, LEVEL AA, LEVEL AAA  nie stwarza znaczących problemów z dostępnością treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020 r.

W celu lepszego spełnienia wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu zlecono firmie zewnętrznej, zarządzającej serwerem BIP zaktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Prace nad modyfikacją strony internetowej pod względem dostępności, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie WCAG 2.1 zakończono 23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

W dniu 04.02.2021 roku opublikowano całkowicie zmodernizowaną wersję strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu - http://soswjaroslaw.i-sisco.pl/.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dokonano samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony  internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu – http://soswjaroslaw.i-sisco.pl/ – spełnia wymagania w 94.70%

Podobnie wg innego dostępnego narzędzia do oceny strony internetowej https://achecker.ca/checker/index.php  wynika, że strona Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu – http://soswjaroslaw.i-sisco.pl/– wg wymagań WCAG 2.0. LEVEL A, LEVEL AA, LEVEL AAA  nie stwarza znaczących problemów z dostępnością treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 04.02.2021 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych poniżej niezgodności:

- filmy i materiały opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, 

- niektóre dokumenty nietekstowe (fotografie, grafiki, rysunki)  nie posiadają tekstu alternatywnego,

 - nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu,

- strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów  – w formie plików pdf lub graficznych,   wytworzonych przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu , opublikowanych na podstawie przepisów prawa.

Dostępność strony:

Dodatkowe ułatwienia dla osób z dysfunkcjami:

- możliwość powiększania rozmiaru czcionek,

- możliwość poruszania się po stronie za pomocą klawiatury i skrótów klawiaturowych.

- strona posiada wersję dla osób słabowidzących, pozwalającą na zastosowanie kontrastu i wersji czarno-białej.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

  • treści,
  • wyszukiwarki serwisu,
  • kontaktu,
  • deklaracji dostępności.

Powiększanie czcionek na stronie

Za pomocą przycisków oraz lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, adres poczty elektronicznej : soswjaroslaw@gmail. com. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 621 2431. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail soswjaroslaw@gmail. com. Adres korespondencyjny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30, 37-500 Jarosław.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676

poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

 

DANE TELEADRESOWE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30,

37-500 Jarosław,

telefon: 166212431

fax: 166212431

e-mail: sosw@jaroslaw.pl; soswjaroslaw@gmail.com

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II nr 30

37-500 Jarosław

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu, na jej terenie znajdują się trzy budynki przeznaczone na działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Dwa z nich – budynek szkolny oraz hala sportowa to budynki, które powstały w nieodległym okresie czasu, natomiast budynek główny, to obiekt wpisany do rejestru zabytków, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej. 

Na terenie placówki wyznaczono i oznakowano dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków znajdują się na terenie posesji i terenu znajdującego się w trwałym zarządzie i użytkowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

 

Budynek szkolny spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

- przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,

- w budynku zainstalowano windę,

- zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu,

- w holu głównym budynku umieszczono tablicę informacyjną dotyczące rozkładu pomieszczeń
w budynku,

- na parterze oraz każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z działającym systemem przywoławczym,

-  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek hali sportowej spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

- zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez brak schodów przy wejściach do budynku,

- dla osób z dysfunkcjami ruchu, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze, w tym płyta sportowa obiektu,

- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z działającym systemem przywoławczym,

-  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek główny spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

- zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu,

- w holu głównym budynku umieszczono tablicę informacyjną dotyczące rozkładu pomieszczeń
w budynku,

- znajdujące się na parterze budynku korytarze oraz pomieszczenia administracyjne , edukacyjne i rehabilitacyjne dostępne są dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z wybranym pracownikiem placówki na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.

-  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W żadnym z trzech budynków znajdujących się w zarządzie trwałym i użytkowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie znajdują się pętle indukcyjne, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData